MENU

Canal Intern d’informació

Normativa.- En compliment de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció, BONASPORT, S.A. té implantat el Sistema Intern d’Informació, el qual inclou el Canal Intern d’Informació.

Objectius.- L’establiment d’un Sistema Intern d’Informació té com a objectius principals protegir les persones que, en un context laboral o professional, detectin infraccions penals o administratives greus o molt greus i les comuniquin mitjançant els mecanismes regulats a aquest efecte, així com també enfortir i fomentar la cultura d’informació com a mecanisme per prevenir i detectar conductes irregulars.

Política.- La Política del Sistema Intern d’Informació de BONASPORT, S.A. es troba recollida en el document que amb aquesta denominació es pot accedir mitjançant el següent enllaç:

VEURE POLÍTICA

 

Procediment.- El Procediment de Gestió del Sistema Intern d’informació de BONASPORT, S.A. es troba recollit en el document que amb aquesta denominació es pot accedir mitjançant el següent enllaç:

VEURE PROCEDIMENT

 

Àmbits.- Les persones que gaudeixen de la condició d’informants protegits (veure Procediment, àmbit personal  d’aplicació) poden informar de qualsevol presumpte infracció penal o administrativa greu o molt greu de les previstes en la referida Llei 2/2023 (veure Procediment, àmbit material d’aplicació) de forma confidencial mitjançant els diferents sistemes que conformen el Canal intern d’informació (veure Procediment, presentació d’informació, Canal i Forma).

Anònima. La informació també pot ser comunicada de forma anònima.

Exclusions.- Queden excloses de l’objecte d’aquest procediment les comunicacions relacionades en el Procediment, apartat exclusions.

Autoritat.- No obstant, els informants podran en tot moment informar davant l’Autoritat Independent de Protecció de l’Informant (funcions assumides a Catalunya per l’Oficina Antifrau de Catalunya), la comissió de qualssevol accions o omissions incloses en l’àmbit de la Llei 2/2023, ja sigui directament o prèvia comunicació a través del canal intern.

Protecció de dades. El Consell d’Administració de BONASPORT, S.A. és responsable de tractament de les dades de caràcter personal que es tractin en el Sistema Intern d’Informació.

El tractament de dades de caràcter personal que derivin de l’aplicació d’aquest Sistema es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, amb caràcter específic, li serà d’aplicació el que preveu al respecte el Títol VI de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.

Els interessats podran exercir els drets accés, rectificació o supressió, limitació, oposició o, en el seu cas, la sol·licitud de portabilitat de les seues dades davant BONASPORT, S.A. Per a això podrà adreçar-se a BONASPORT, S.A. acreditant la seva identitat. Pot fer-ho per correu postal, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de DNI, o enviant un correu electrònic que inclogui signatura electrònica, a canalinfo@bonasport.com

Canal d’Informació Web. Entre els diferents sistemes habilitats per fer les comunicacions d’informació s’hi troba el Canal d’Informació inclòs en aquesta pàgina web, al qual es pot tenir accés en el següent enllaç:

 

Model de formulari. Pel cas que la comunicació de la informació es faci per escrit mitjançant algunes de les altres vies que s’indiquen en el Procediment, es facilita com a guia un formulari optatiu en aquest enllaç:

ACCÉS AL FORMULARI (pdf per descarregar)