MENU


  Renúncia a rebre notificacions

  Si ho desitges pots enregistrar el teu missatge de veu
  Grava i escolta abans d'enviar

  Allow access to your microphone

  Click "Allow" in the permission dialog. It usually appears under the address bar in the upper left side of the window. We respect your privacy.

  Microphone access error

  It seems your microphone is disabled in the browser settings. Please go to your browser settings and enable access to your microphone.

  Parla ara

  00:00

  Canvas not available.

  Reset recording

  Are you sure you want to start a new recording? Your current recording will be deleted.

  Oops, something went wrong

  Error occurred during uploading your audio. Please click the Retry button to try again.

  Envia la teva gravació

  Missatge enviat correctament, en breu et respondrem

  Comença un missatge nou  *Camps necessàris en cas de que vulgeu ser identificat

  PROTECCIÓ DE DADES
  El Consell d’Administració de BONASPORT, S.A. és responsable de tractament de les dades de caràcter personal que es tractin en el Sistema Intern d’Informació.
  El tractament de dades de caràcter personal que derivin de l’aplicació d’aquest Sistema es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, específicament, li serà d’aplicació el que preveu al respecte el Títol VI de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
  Els interessats podran exercir els drets accés, rectificació o supressió, limitació, oposició o en el seu cas la sol·licitud de portabilitat de les seues dades davant BONASPORT, S.A. Per a això podrà adreçar-se a BONASPORT, S.A. acreditant la seva identitat. Pot fer-ho per correu postal, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de DNI, o enviant un correu electrònic que inclogui signatura electrònica, a canalinfo@bonasport.com