MENU

Error: Formulario de contacto no encontrado.

PROTECCIÓ DE DADES
El Consell d’Administració de BONASPORT, S.A. és responsable de tractament de les dades de caràcter personal que es tractin en el Sistema Intern d’Informació.
El tractament de dades de caràcter personal que derivin de l’aplicació d’aquest Sistema es regirà pel que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, i en la Llei Orgànica 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i garantia dels drets digitals. Així mateix, específicament, li serà d’aplicació el que preveu al respecte el Títol VI de la Llei 2/2023, de 20 de febrer, reguladora de la protecció de les persones que informen sobre infraccions normatives i de lluita contra la corrupció.
Els interessats podran exercir els drets accés, rectificació o supressió, limitació, oposició o en el seu cas la sol·licitud de portabilitat de les seues dades davant BONASPORT, S.A. Per a això podrà adreçar-se a BONASPORT, S.A. acreditant la seva identitat. Pot fer-ho per correu postal, acompanyant a la seva sol·licitud una còpia de DNI, o enviant un correu electrònic que inclogui signatura electrònica, a canalinfo@bonasport.com